[Only admins are allowed to see this link] đã qua sử dụng kích thước 1100 x1100 x 120mm