Trung tâm ngoại ngữ – tin học Ý Việt chuyên đào tạo các nghiệp vụ xây dựng nói riêng và nghiệp vụ bồi dưỡng luật đấu thầu tốt nhất tại Đà Nẵng