Trường TCCN Ý Việt thông báo mở lớp Lập Dự Toán Xây Dựng