Sự khủng hoảng giá gần đây của thị trường tiền điện tử đã để lại những “nấm mồ startups” liên quan đến tài sản kĩ thuật số. Hàng loạt các nhóm, công ty startups đã phải tái tổ chức lại, thắt chặt chi phí, sa thải bớt nhân sự, thậm chí tuyên bố phá sản. https://trade24h.vn/su-sup-do-cua-thi-truong-tien-ao-nhung-nam-mo-startups/