Sẽ có nhiều vấn đề về thay đổi cơ cấu Champions League được đưa ra.