Liên hệ trực tiếp:
Địa chỉ : Số 3 Bình Thái 3, Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng
Email : cskhanhoa@gmail.com
Phone: 05116543456 – 0903651568