3.      Hệ thống giáo dục tiếng Anh theo chuẩn Hoa Kỳ