Đại học Duy Tân xếp thứ 3 trong 8 trường Đại học của Việt Nam trên bảng URAP 2019