Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Công ty Cổ phần Dược CPC1 Hà Nội