VẬY QUE THỬ HIV CÓ BÁN Ở TIỆM THUỐC TÂY KHÔNG VÀ GIÁ RA SAO?