Nhiều sinh viên ĐH Duy Tân tốt nghiệp sớm trong Lễ tốt nghiệp 2017