Thủ khoa ngành Luật Kinh tế ĐH Duy Tân: 25,5/30 điểm