Sử dụng bộ giải mã dual để chuyển đổi i-core thành bộ điều khiển hàng đầu sử dụng tín hiệu two-wire