Đại học Duy Tân Tiếp đoàn Công tác của Đại học Quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc)